Obavijest za korisnike komunalnih usluga

Poštovani , ovim putem želimo Vas podsjetiti da je u sklopu Projekta okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG projekta), predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave – Gradsko vijeće grada Čapljina donijelo Odluku o subvencioniranju dijela troškova komunalnih vodnih usluga vodoopskrbe i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda.. ( “Narodni list grada Čapljina”, broj 2 /2020). Odlukom je predviđeno […]